Activiteitenplan Hestia 2018

Elk jaar schrijft het bestuur een activiteitenplan voor het komende jaar. We kijken dan naar wat er goed gaat, maar vooral naar wat beter kan en hoe we dat willen bereiken. Ook voor 2018 is een activiteitenplan geschreven. De leden bespreken het plan tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 april aanstaande.

 

Bestuurszaken

Bestuurswerk voor Hestia is van belang en leuk, maar vraagt ook veel tijd, kennis en kunde. Eind 2017 is het aantal bestuursleden laag, de werkdruk hoog en is een aantal overlegcircuits dringend aan evaluatie toe.

 

In 2018 is daarom veel aandacht voor het versterken van het bestuur. Met wervingsacties willen we vóór de ALV in april, 5 (aspirant) bestuursleden hebben waarbij de rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn belegd. Alle bestuursleden krijgen in de loop van het jaar scholing en dossiers worden onderling verdeeld zodat een ieder zo veel mogelijk kan werken aan thema’s die aansluiten bij persoonlijke interesses, kennis, kunde en beschikbaarheid.

 

Hestia voert overleg met gemeente, Portaal Eemland, Portaal Centraal en haar zuster HBV’s. Een aantal van deze overlegcircuits kost te veel tijd in verhouding tot de bereikte resultaten. Ze zijn aan evaluatie toe. In 2017 heeft Hestia dit aangegeven en zal dit in 2018 doorzetten. We willen dat er beter geluisterd wordt. De inzet van Hestia is er op gericht dat we eerder betrokken worden bij beleidsontwikkelingen, waardoor minder papierwerk over en weer gestuurd hoeft te worden. We kunnen zo misverstanden vermijden en meer bereiken in minder tijd. Daarbij willen we dat processen meer ruimte bieden voor ruggespraak met de huurders.

 

De tijdsbesteding van het bestuur rondom de prestatieafspraken is specifiek een punt van aandacht. In 2016 en 2017 heeft de bestede tijd niet in verhouding gestaan tot het bereikte resultaat. Hestia is hier zeer kritisch over.

 

Daarnaast heeft Hestia regionale afstemming met VHOS, haar zuster HBV in Soest. Hestia en VHOS werken steeds meer samen. Dit leidt tot samen gedragen projecten, een sterkere regionale stem en kostenbesparingen. In 2018 willen we kijken naar hoe we nóg meer en beter samen kunnen optrekken.

 

Contact met de huurders

Hestia is van en voor alle huurders van Portaal in Amersfoort. We vinden het belangrijk dat de huurders weten dat we er zijn, wat we doen en wat we bereiken. Daarbij willen we contact met meer huurders én weten hoe ze over beleidsontwikkelingen denken.

 

Het Magazine is voor Hestia het belangrijkste communicatiemiddel. Het is het enige middel waarbij we direct met álle huurders van Portaal kunnen communiceren. In het Magazine hebben we ruimte om huurders te informeren over de inzet van Hestia en de bereikte resultaten. We gaan er daarom mee door. Toch kennen niet alle huurders Hestia.

 

Ons naamsbekendheid willen we vergroten. In 2018 willen we meer via wijkcentra en buurtkranten publiceren, zetten we een ledenwerfactie op en organiseren we een huurdersbijeenkomst.

 

We willen in 2018 ook van meer huurders vaker de stem horen. Zoals gezegd, willen we daarom de adviestrajecten zó organiseren dat hier tijd voor is. Meningen horen we via bijeenkomsten en digitale peilingen. Communicatie hierover gaat via e-mail. Het verwerven van e-mailadressen blijft daarom punt van aandacht.

 

Tot slot: Hestia gaat in 2018 door met het ondersteunen van bewonerscommissies en -groepen. Ook de ondersteuning van individuele huurders via klachtenbemiddeling is  onveranderd een kerntaak van de vereniging.

 

Activiteitenplan Hestia 2018