Prestatieafspraken 2016-2020

Elke vijf jaar stelt de gemeente een plan op over het gewenste aantal, de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van huurwoningen in de komende jaren. Hierover worden afspraken gemaakt met de woningcorporaties.

Deze prestatieafspraken komen in samenwerking met de woningcorporaties tot stand. Sinds invoering van de Nieuwe Woningwet in 2015 hebben ook de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) een rol in dit proces. De betrokkenheid van de HBV’s is voor gemeente en corporaties nieuw, alsook voor Hestia. Het overleg met zoveel partijen is ingewikkeld en vraagt veel kennis van zaken en tijd van Hestia.

 

Het proces

Het onderhandelingsproces beslaat een uitwisseling van wensen (van de gemeente) en voorstellen naar aanleiding van deze wensen (van de corporaties). Hierover wordt vervolgens onderhandeld, net zolang tot alle partijen overeenstemming hebben bereikt. De huurdersbelangenvereniging zijn partij bij de onderhandelingen. Op deze manier blijft de stem van de huurders aan tafel hoorbaar tussen de politieke, economische en andere belangen.

Wie is bij het overleg aanwezig?

De inbreng van Hestia in 2018

Hestia ondertekent de prestatieafspraken 2018

Wilt u ook meebeslissen over de inzet van Hestia bij de onderhandelingen? Dat kan – graag zelfs. Stuur ons een e-mail waarbij u dit aangeeft. Dat kan eenvoudig door ons contactformulier in te vullen.

 

Het aantal woningen

Er is veel druk op het aanbod betaalbare huurwoningen in Amersfoort. De lange wachttijden voor reguliere woningzoekenden zijn hier een teken van. De druk zal in de komende jaren echter toenemen. Hier zijn verschillende redenen voor – ouderen moeten langer thuis blijven wonen, doorverhuizen is niet makkelijk en statushouders hebben ook woningen nodig. Dit alles leidt ertoe dat er in Amersfoort een toename van ruim 2.000 huurwoningen nodig is tot 2020.

De corporaties zetten een combinatie van bouw, sloop en verkoop van woningen in hun plannen.

De HBV’s hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat dit de echte toename van het aantal woningen in 2020 moet zijn. Ook hebben de HBV’s gepleit voor resultaten op korte termijn door het stoppen van de verkoop van huurwoningen.

Portaal heeft hierop gereageerd door de verkoop in Amersfoort in de komende jaren te matigen. Hestia is hier blij mee. Alliantie houdt vast aan haar verkoopbeleid. Zij stelt dat de verkoop nodig is om de bouw van nieuwe woningen te kunnen financieren.

Eind december 2015 is een akkoord gesloten over de echte toename van het aantal woningen tot 2020. Voor alle corporaties samen is dit 685 woningen, mits de gemeente tijdig bouwlocaties kan aanwijzen. Dit totaal viel Hestia tegen. Portaal zet in op een toename van 145 woningen.

Inmiddels is gebleken dat het bereikte akkoord over het aantal woningen is achterhaald. In werkelijkheid zijn 5.000 nieuwe woningen nodig. De gemeente bepleit daarom nu ook een stop op de verkoop van huurwoningen.

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2018

 

Meer dan alleen aantallen woningen

De prestatieafspraken gaan over meer dan alleen aantallen woningen.  Afspraken worden ook gemaakt over beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van woningen tot 2020.

Een evaluatie van het huidige systeem voor woonruimteverdeling maakt hier deel van uit, alsook aandacht voor het bevorderen van de doorstroming op de huur- en koopmarkt. Beide zijn van belang als het gaat om de beschikbaarheid van woningen. Energieverbruik is een belangrijk onderwerp van gesprek, alsook de levensloopbestendigheid van woningen.

De inzet van Portaal in de komende jaren is gericht op kleinschalige projecten voor 1- en 2-persoons­huishoudens, waar mensen kunnen blijven wonen naar mate ze ouder worden. Betaalbaarheid en duurzaamheid (zoals het energieverbruik) zijn hierbij belangrijk. Hestia is voorstander van deze strategie.

In de gesprekken rondom de prestatieafspraken zal de strategie van Portaal verder beslag krijgen.