Hestia ondertekent de prestatieafspraken 2018

Met enige terughoudendheid heeft voorzitter Louis Zwaan op 5 december de prestatieafspraken getekend tussen de gemeente Amersfoort, de drie corporaties en de drie huurdersverenigingen, waaronder Hestia.  Het was ingewikkeld proces, want voor het eerst hebben alle partijen samen één set afspraken gemaakt. Vorig jaar deden de drie corporaties dat nog afzonderlijk met de gemeente en hun huurdersorganisatie. 

 

Vanaf de zomer is gesproken over wat er in 2018 moet gebeuren aan wonen en leefbaarheid in Amersfoort. Een klein deel van de huurderswensen is opgenomen in het document. Deze wensen had het bestuur van Hestia vooraf ‘opgehaald’ tijdens een bijeenkomst met de achterban.

verslag van de bijeenkomst met huurders

wat is er met de inbreng van de huurders gebeurd?

 

Voorraad en betaalbaarheid 

Hestia is blij dat het vergroten van voorraad sociale huurwoningen in 2018 wordt voortgezet. Portaal zal 22 sociale huurwoningen bijbouwen. Daarnaast is de verkoop van sociale huurwoningen beperkt tot 1 woning. Ook het overbrengen van sociale huur naar vrije sector is beperkt tot 1 woning. De corporaties gaan volgend jaar bekijken of er voldoende woningen voor de laagste inkomens vrij komen. Hestia is tevreden dat naar oplossingen wordt gezocht voor huurders met een laag inkomen in een dure woning (‘dure scheefheid’).

 

Seniorenhuisvesting en doorstroming

Dankzij de inzet van Hestia wordt onderzocht welke extra instrumenten kunnen worden ingezet om de doorstroming te bevorderen, zoals een kortings- en voorrangsregeling voor senioren die willen verhuizen. Partijen hebben zich tevens voorgenomen om woningzoekenden met urgentie uit te sluiten van loting. De wens van Hestia om verdringing van ‘gewone’ woningzoekenden door urgenten tegen te gaan, wordt op deze wijze ingewilligd. Ook wordt in 2018 een plan gemaakt voor de toevoeging van levensloopbestendige woningen ten behoeve van senioren en mensen met een zorgvraag.

 

Minder uit de verf

Minder goed uit de verf gekomen zijn de afspraken over renoveren en verduurzamen. De Prestatie Afspraken zijn hierover erg globaal en weinig concreet. Gelukkig dat Portaal zelf wel met concrete plannen, zoals ‘Jouw Thuis’ aan de slag gaat. Ook is het niet gelukt om de midden inkomens op de agenda te krijgen. Door een gebrek aan goedkope vrije sectorwoningen, kunnen zij niet verhuizen uit een sociale huurwoning naar de vrije sector.

 

Volgend jaar

Ook in 2018 praten de partijen weer over de Prestatie Afspraken, maar dan voor 2019. Het bestuur hoopt op een beter proces en meer ruimte voor een echt gesprek met de huurdersverenigingen. Ook moeten de afspraken concreter (nog) worden gemaakt.