Onderhoudsabonnement

Er zijn duidelijke regels over welke dingen in en aan uw woning door Portaal of door u als huurder onderhouden en gerepareerd moeten worden. De afspraken hierover zijn opgenomen in het Onderhouds ABC.

Omdat niet iedereen even handig is of zin heeft zelf dingen te doen, biedt Portaal een onderhoudsabonnement aan. Als een huurder een abonnement heeft, dan doet Portaal een groot deel van de klussen die anders door de huurder gedaan moeten worden. Precies welke klussen staat ook in het Onderhouds ABC.

Ook zonder abonnement kan en wil Portaal werk bij een huurder uitvoeren, maar dan wordt er een rekening gestuurd.

Het afsluiten van een onderhoudsabonnement is voor de huurder niet verplicht.

 

Evaluatie van het abonnement

Precies welke werkzaamheden in het abonnement vallen en de kosten van het abonnement zijn met Portaal besproken, alsook de wens van Portaal om een instaptarief voor het abonnement te rekenen.

Hierover heeft Hestia in april 2014 een meningspeiling gehouden onder alle huurders. De resultaten hiervan zijn gebruikt in het advies aan Portaal.

Bij het adviseren over het voorgestelde Instaptarief Onderhoudsabonnement heeft Hestia aangegeven dat als Portaal een instaptarief wil, dat de kosten van het abonnement dan omlaag kunnen. Portaal heeft dit voorstel uitgewerkt en ter advisering aan Hestia en de verenigingen in andere Portaal-regio’s voorgelegd.

In onderstaande documenten leest u het voorstel van Portaal en het advies van de gezamenlijke HBV’s (huurderbelangenverenigingen) over het Instaptarief en de inhoud van het onderhoudsabonnement.

Voorstel van Portaal voor wijziging onderhoudsabonnement

Advies Instaptarief Onderhoudsabonnement

 

In april 2016 heeft Portaal gereageerd op het advies:

Reactie Portaal op advies HBV’s

 

Er zijn veranderingen op komst

Het advies is door alle huurdersverenigingen (HBVs)van Portaal gezamenlijk uitgebracht en is gedeeltelijk door Portaal overgenomen.

Zo houdt Portaal vast aan haar plan een instaptarief van 50 te rekenen. De HBVs hadden een lager tarief bepleit.

Punten die door Portaal zijn overgenomen houden in dat zittende huurders de kans krijgen zonder instaptarief alsnog een abonnement af te sluiten en dat nieuwe huurders 3 maanden de tijd krijgen om te bedenken of ze een abonnement willen en deze alsnog zonder instaptarief te nemen.

Wat ook is bereikt, is dat het abonnementsbedrag zal dalen. Het nieuwe tarief is 5 per maand. Dit resultaat is een compromis. De HBVs hebben aangegeven het oude tarief te hoog te vinden en de werkzaamheden voor huurders te verschillend van niveau. Er is gepleit voor een kleine (goedkope) en grote (duurdere) abonnement. De bereikte tariefsverlaging heeft invloed op welke werkzaamheden gedekt zijn. Ook dit is weer een punt van gesprek tussen HBVs en Portaal.

 

Tot slot hebben de HBVs aangegeven dat de communicatie van Portaal en het onderhoudsbedrijf (VOC) over het abonnement en over de kosten als werkzaamheden buiten het abonnement om door VOC worden uitgevoerd, beter moet. Portaal heeft dit toegezegd. De medewerkers van VOC krijgen hierover extra scholing.

 

Meer informatie

Portaal gaat alle huurders informeren over het abonnement, het instaptarief en welke keuzen u heeft.