Missie, visie en strategie

Wat is een missie, visie en strategie?

Met een missie, visie en strategie geven we aan:

 • waar we voor staan
 • wat we willen bereiken
 • hoe we dat willen doen

Door hier duidelijk over te zijn, kunnen we duidelijkere keuzes maken en koers houden. Dit geeft houvast, ook als de omgeving  waarin we werken (politiek, economie, beleidsontwikkelingen enz) verandert.

Missie, visie en strategie van Hestia

Missie waar staat Hestia voor?

Hestia vertegenwoordigt de belangen van alle  huurders van Portaal in Amersfoort.

Van en voor alle huurders van Portaal in Amersfoort

 

Visie wie zijn de huurders en wat zijn de belangen?

Wie?

Als vereniging is Hestia per definitie VAN de huurders

Hestia is actief VOOR alle huurders van Portaal in Amersfoort, ongeacht inkomen, leeftijd, zorgvragers/ zorgdrager of ander onderscheidende ‘label’.

Door kosteloze lidmaatschap kunnen alle huurders lid worden, ongeacht hun financiële situatie.

Ook de onvervulde woonwensen van woningzoekenden nemen we in onze afwegingen mee.

 

Wat?

De belangen van de huurders die we vertegenwoordigen zijn divers.

 • We streven naar voldoende goed onderhouden, betaalbare en passende woningen in prettige buurten.
 • We hebben daarbij aandacht voor het evenwicht tussen duurzaamheid (wooncomfort) en betaalbaarheid (woonlasten).

 

Strategie hoe zijn de belangen van de huurders het beste gediend?

Hoe sterker Hestia is, hoe beter we de belangen van huurders kunnen behartigen.

 • We zetten in op groei van het aantal leden, contact met leden en andere huurders, goede werkrelaties en een inhoudelijk gedegen bestuur.

We werken op basis van samenwerking en goede (persoonlijke) relaties.

 • We investeren in onze relaties en samenwerkingen op alle niveau’s, zowel in Amersfoort als daar buiten. We kunnen dan makkelijker:
  • samen optrekken daar waar dit functioneel is en de huurdersbelangen dient.
  • vroegtijdig geïnformeerd en betrokken zijn bij plannen en ontwikkelingen.

De financiële positie van huurders wordt niet alleen bepaald door de huursom.

 • Betaalbaarheid benaderen we daarom breed.

Als er op één plek iets gebeurt heeft dat invloed op de hele verhuisketen en daardoor de mogelijkheden voor de (wens)huurders van Portaal.

 • Hestia ziet de woningmarkt daarom als een geheel.