Vergaderingen bestuur Hestia 2020

Bestuurlijk overleg Hestia

Het bestuur van Hestia vergadert één keer per zes weken. De vergaderingen zijn gericht op het bespreken van eigen verenigingsactiviteiten zoals in het activiteitenplan, maar ook de voorbereiding van jaarverslag, ALV, begroting, bijeenkomsten en complexe klachtendossiers passeren de revue.

De vergaderingen zijn niet openbaar, maar huurders en leden kunnen agendapunten aandragen. Dit moet uiterlijk twee weken voor de vergadering kenbaar zijn gemaakt.

De vergaderingen in 2020 zijn in de avond op:

  • di 21 januari 2020
  • do 20 februari 2020
  • do 19 maart 2020
  • do 16 april 2020
  • do 28 mei 2020
  • do 2 juli 2020
  • zomerreces 20 juli tot 21 augustus 2020
  • do 3 september 2020
  • do 15 oktober 2020
  • do 19 november 2020

De Algemene Ledenvergadering is gepland op dinsdag 26 mei 2020. Deze is in de avond. Alle huurders zijn dan welkom. Als gevolg van de corona maatregelen is de ALV tot nader orde opgeschort. 

 

Regionaal overleg

Buiten deze interne vergaderingen overlegt het bestuur met VHOS,  één keer per vier weken. Dit overleg is gericht op het bespreken van adviesdossiers en het afstemmen van standpunten.  

Hestia en VHOS overleggen vier keer per jaar met Portaal Eemland. Dit overleg is gericht op bespreking van de regionale uitvoering van centraal vastgesteld beleid én over specifieke projecten in Amersfoort en Soest (samen Portaal Eemland)

Hestia overlegt over de prestatieafspraken in Amersfoort. De gemeente, Portaal, Alliantie, Omnia, Hestia, HBV-A en SHOW doen mee aan dit overleg.

 

Bovenregionaal overleg

Hestia overlegt ook met zusterorganisaties in andere regio’s waar Portaal woningen heeft – Leiden, Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Het doel hiervan is afstemming van standpunten voordat de gezamenlijke huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) met Portaal spreken over beleidsplannen. Hestia en VHOS hebben daarvoor al in de regio Eemland onderling afgestemd.

Met Portaal Centraal wordt in verschillende samenstellingen en niveau’s gesproken. Met beleidsmedewerkers, managers, directie en raad van commissarissen. Onze gesprekspartners zijn afhankelijk van inhoud en doel van het overleg.