In 2014 zijn de doelstellingen van Hestia ongewijzigd.
Deze zijn:

 1. Het vergroten van de zichtbaarheid en dienstbaarheid van Hestia voor de huurders
 2. Het meer betrekken van huurders en leden bij de vereniging
 3. Een betrouwbaar en gewild gesprekspartner zijn voor Portaal, gemeente en HBVs

 

Basisactiviteiten van Hestia zijn inzet op het gebied van:

 • Bewonerszaken
 • Inhoudelijke advisering en beleidsbenvloeding

Ook de speerpunten van Hestia zijn in 2014 ongewijzigd:

 • Speerpunt 1: Participatie
 • Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia
 • Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie

In het activiteitenplan en de begroting zijn de speerpunten apart benoemd en begroot. Individuele activiteiten per speerpunt zijn hierbij ook benoemd en begroot.
In 2014 staat het horen, informeren en betrekken van huurders, via bijeenkomsten, meningspeilingen of anderszins opnieuw hoog op de agenda.

 

Basisactiviteiten in 2014

Bewonerszaken
Hestia zet in 2014 de lijn voor bewonerszaken voort.
Doelstellingen:

 • Sneller afhandelen van klachten door Portaal
 • Waarborgen van de continuteit van klachtenbemiddeling
 • Kennisontwikkeling van leden over rechten en plichten
 • Kennisontwikkeling van leden over het aanpakken van klachten

Middelen
Kennisontwikkeling van leden via:

 • Website
 • (Digitale) nieuwsbrief
 • Hestia Magazine
 • Spreekuur
 • Cursussen en workshops

Tevens zet Hestia in op:

 • Snellere inzet van de klachtencommissie
 • Verbeterde dienstverlening door VOC/ Portaal

Hestia beantwoord vragen van alle huurders. Het bemiddelen van klachten door Hestia is een voordeel van lidmaatschap.

Inhoudelijke advisering en beleidsbenvloeding
Portaal
Een belangrijk onderdeel van het werk van Hestia is de advisering en beleidsbenvloeding van Portaal. Deels gebeurt dit aan de hand van adviesaanvragen die afkomstig zijn van de directie van Portaal Eemland of de directie van Portaal Centraal. Deels draagt Hestia zelf onderwerpen aan waarover zij Portaal verzoekt haar werkwijze of beleid aan te passen.

Portaal Eemland
Hestia voert vijf keer per jaar overleg met de directie van Portaal Eemland. Daarnaast wordt tussentijds overleg gevoerd over specifieke onderwerpen.
Voor zover dat al duidelijk is, staan voor 2014 de volgende inhoudelijke onderwerpen op de agenda voor overleg met Portaal Eemland:

 • Uitvoering managementcontract 2014
 • Portaal Eemland
 • Jaarlijkse huurverhoging
 • Energiebesparing
 • Opstellen managementcontract Portaal Eemland 2015
 • Participatie van huurders in een VvE – pilotproject

Hestia zal in 2014 het thema Betaalbare Woonlasten agenderen. De aanpak van dit thema ligt op drie vlakken, via huurbeleid, servicekosten en de kosten van energie. Hestia staat een gezamenlijke aanpak voor met haar sociale partners corporaties, gemeente, HBV’s n huurders. Hestia wil hierbij initiatiefnemer zijn.

Portaal Centraal
Hestia voert in het voor- en najaar overleg met Portaal Centraal, samen met de andere HBVs. Een aantal van de hierboven genoemde onderwerpen zullen op centraal niveau behandeld worden. Naar verwachting zijn dit onder meer:

 • Energiebesparing

Samenwerking met HBVS Portaal
De HBVs hebben hun onderlinge samenwerking versterkt. De HBVs adviseren Portaal gezamenlijk over onderwerpen die van groot belang zijn voor de huurders en/of onderwerpen die complex zijn. Ook in 2014 zal Hestia hieraan haar bijdrage leveren.
Regionale zaken blijven echter voorop staan.

In 2014 zal Hestia samen met de andere HBVs adviseren over een aantal onderwerpen die op de agenda staan van Portaal Centraal, en wellicht over zelf aangedragen onderwerpen. Zie ook hierboven onder Portaal Centraal.

Aanpassing van adviestrajecten
Hestia wil bij een aantal adviestrajecten de mogelijkheid hebben tot raadpleging van de huurders. Hiervoor is een verlengd adviestermijn vereist.
Bij de voorbereiding van de jaarplanningen van Portaal Eemland en met Portaal Centraal zal Hestia aandringen op verlenging van specifieke trajecten. Hestia zoekt hierbij ook samenwerking met de andere HBV’s.

Gemeente
Hestia verwacht in 2014 hernieuwd structureel overleg met de gemeente. In dit kader zijn de volgende onderwerpen interessant:

 • betaalbare woonlasten
 • de gevolgen van huurstijgingen en nieuw huurbeleid
 • de gevolgen van het verkoopbeleid voor het aanbod sociale huurwoningen
 • de invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem.

Vereniging Huurdersbelangen (VHB)
Hestia zal in 2014 contacten met VHB verder aanhalen met als doel het eventueel gezamenlijk optrekken bij gemeente brede onderwerpen.

Overig
Klachtencommissie woonruimteverdeling
In 2014 zal een bestuurslid van Hestia zitting hebben in de gemeentelijke klachtencommissie woonruimteverdeling.

Klachtencommissie Portaal Eemland
De klachtencommissie van Portaal Eemland behandelt klachten van huurders die er met Portaal niet uitkomen. Op voordracht van Hestia zit een deskundige persoon (geen bestuurslid) in deze klachtencommissie. Jaarlijks brengt de commissie verslag uit.

Speerpunten in 2014

Naast de basisactiviteiten heeft Hestia een aantal speerpunten gericht op het veranderen en verbeteren van verenigingsactiviteiten.

Speerpunt 1: Participatie
Verbetering van de inzet van Hestia op het gebied van bewonersparticipatie. Verbetering van de participatie gaat via twee sporen.

 • De manier waarop Hestia contact heeft met en de meningen hoort van de huurders
 • De dienstverlening aan bewonersgroepen

Het horen, informeren en betrekken van huurders
Doelstellingen 2014

 • Meer en beter weten wat er leeft onder huurders van Portaal
 • Bevorderen van de betrokkenheid van huurders en leden bij Hestia
 • Versterken van de inspraak van huurders
 • Versnelling van berichtgeving aan huurders, waardoor de actualiteit van berichten toeneemt.

Middelen

 • Inzet van Digitaal Advies Panel en Bewoners Advies Groepen
 • Inhoudelijke presentatie en discussie van een actueel onderwerp tijdens de ALV
 • Tenminste n themabijeenkomst/ cursus voor leden
 • Tenminste vier informele bijeenkomsten gericht op contact en dialoog
 • Vernieuwing van de website
 • Digitale nieuwsbrieven
 • Actief gebruik en beheer van emailadressen van huurders en leden
 • Pilotproject participatie in VvE’s (in samenwerking met Portaal)

Bewonersgroepen
Hestia onderscheid twee soorten bewonersgroepen:

 • Bewonerscommissies dit zijn bewonersgroepen die functioneren binnen de kaders van de Overlegwet.
 • Overige (tijdelijke) bewonersgroepen – die (tijdelijk) actief zijn in hun buurt/complex en zich bezig houden met het verbeteren van de leefomgeving en het organiseren van activiteiten voor de huurders.

Doelstellingen 2014
Bewonersgroepen financieel en inhoudelijk ondersteunen bij het tot stand komen van activiteiten

Middelen
Onderzoek naar effectieve rol voor Hestia bij buurt- en bewonersgerichte activiteiten.

 • Geld beschikbaar stellen voor activiteiten van bewonersgroepen.
 • Inspireren en informeren van bewonersgroepen over activiteiten en middelen.

Hestia gaat door met de ondersteuning van bewonerscommissies en het bevorderen van onderlinge contacten tussen bewonerscommissies.
Het beleid voor het aan BC’s aanbieden van actuele cursussen via email wordt voortgezet. Leden ontvangen in 2014 ook het cursusaanbod, als deel van het beleid rondom bewonerszaken en klachtenbemiddeling en als specifiek ledenvoordeel.

Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia
De in 2013 uitgezette lijnen worden voortgezet.

Doelstellingen

 • Vergroten van het aantal contactmomenten met leden en huurders
 • Versterken van het profiel van Hestia en de voordelen van lidmaatschap
 • Meer en beter uitdragen van de doelstellingen, inzet en resultaten van Hestia
 • Aandacht voor en gebruik van de website door leden en huurders vergroten

Middelen

 • Meer gebruik van email
 • Vernieuwing van de website
 • Vernieuwing en digitalisering van de Nieuwsbrieven
 • Meer communiceren over de inhoudelijke advisering en de rol van Hestia hierbij
 • Actief benaderen van de lokale pers over het werk van Hestia.

Als gevolg van bezuinigingen, stopt Portaal in 2014 met de publicatie van Post van Portaal. Wat het gevolg hiervan is voor Hestia (het meeliften bij de verspreiding), is nog niet duidelijk.

Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie

Hestia wil een betrouwbare en gewilde gesprekspartner zijn voor Portaal, gemeente en HBVs. Ook wil het bestuur individuele bewoners, groepen en bewonerscommissies in raad en daad gedegen kunnen bijstaan.

Doelstellingen 2014
Afronding traject voor actualisering van de juridische kaders van de vereniging. Het bestuur zal de geactualiseerde statuten ter besluitvorming aan de leden tijdens de ALV 2014 aanbieden.

 • Werven van een voorzitter en algemeen bestuurslid
 • Betrekken van meer huurders bij adviestrajecten

Middelen
Digitaal Advies Panel, Bewoners Adviesgroepen en bijeenkomsten.

De begroting – Hestia moet bezuinigen
Ook Hestia moet in 2014 bezuinigen. Belangrijke punten in de begroting zijn:
De verandering van werkwijze waardoor leden slechts eenmalig inschrijfgeld betalen. Portaal heeft in 2012 aangegeven de weggevallen inkomsten van de jaarlijkse contributie te zullen ‘vergoeden’. Dit is een verschuiving maar geen directe bezuiniging.
De verspreiding van Nieuwsbrieven via Portaal staat op losse schroeven. Zelfstandige verspreiding door Hestia is financieel niet haalbaar.