Hestia werkt met veel verschillende partijen samen.

Andere huurdersbelangenverenigingen (HBV’s)

In de regio’s Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Leiden, Soest en Amersfoort zijn HBV’s van Portaal actief.
Er is landelijk overleg tussen de HBV’s onderling én tussen de HBV’s en Portaal.
De HBV’s zoeken naar gezamenlijke standpunten en het aanbieden van gezamenlijke adviezen.

VHOS vertegenwoordigt de huurders van Portaal in Soest. Hestia werkt in Eemland nauw met VHOS samen. De besturen van VHOS en Hestia stemmen maandelijks beleidsinhoudelijke standpunten af tijdens een gezamenlijke bestuursvergadering.

Gezamenlijke Huurdersorganisaties in Amersfoort (GHOA)

In Amersfoort zijn drie woningcorporaties actief Portaal  de Alliantie en Omnia Wonen. Elke corporatie heeft een eigen huurdersvertegenwoordiging.

Hestia werkt in Amersfoort samen met de huurdersorganisaties HBV-A  (huurders van de Alliantie) en SHOW (huurders van Omnia Wonen). We stemmen onderling standpunten af voorafgaand aan overleggen met de gemeente. We werken onder de gezamenlijke naam GHOA.

Portaal Eemland (Amersfoort en Soest)

Tijdens het Portaal Regio Overleg (PRO) zit Hestia samen met VHOS aan tafel met de manager en adviseur van de afdelingen van Portaal Eemland.

Tijdens het overleg is aandacht voor ontwikkelingen op regionaal niveau. Ook wordt gesproken over de regionale uitvoering van het beleid dat wordt vastgesteld bij Portaal Centraal.

Portaal Centraal

Met Portaal en alle HBV’s wordt jaarlijks landelijk overlegd over verschillende onderwerpen.

Beleidsontwikkelingen
Beleid wordt op centraal niveau uitgewerkt en besloten. De gezamenlijke HBV’s overleggen met beleidsmedewerkers en managers bij Portaal Centraal.

De agendacommissie is eind 2019 ingesteld en bereidt de centrale overlegagenda voor. De commissie bespreekt de te behandelen onderwerpen, planning en manier waarop de onderwerpen worden aangepakt. De voorzitter van VHOS vertegenwoordigt Hestia in deze commissie.

Tevens zijn informatiebijeenkomsten over het jaarverslag, de jaarrekening en de meerjarenbegroting van Portaal terugkerende gespreksmomenten.

Directie en voorzitter Raad van Bestuur
Tijdens het voor- en najaarsoverleg spreekt de Raad van Bestuur met de gezamenlijke huurdersbelangenverenigingen (HBV’s), waarbij ook de huurderscommissarrissen aanwezig zijn.

‘Benen-op-Tafel’ gesprekken. Een gesprek tussen de voorzitters van de HBV’s en de Raad van Bestuur over de onderlinge relatie, de wijze van samenwerking en mogelijke verbeteringen daarin.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houd toezicht of Portaal zich aan de regels houdt en haar taken als ‘maatschappelijk ondernemer’ goed invult. In de Raad hebben twee commissarissen zitting die door de gezamenlijke HBV’s zijn voorgedragen.

Felicitas Crutzen en Roelof Bleker zijn de door de HBV’s voorgedragen commissarissen.

Gemeente

Hestia overlegt met beleidsmedewerkers en wethouder over beleid op gemeentelijk niveau zoals de prestatieafspraken en warmtetransitie. Alle corporaties en HBV’s in Amersfoort doen mee aan dit overleg.

Klachtencommissies
Klachtencommissie Portaal
Op voordracht van Hestia zit een onafhankelijk en deskundig persoon (geen bestuurslid) in deze klachtencommissie. Jaarlijks brengt de commissie zelfstandig verslag uit, doorgaans in juni/ juli.

Klachtencommissie woonruimteverdeling
De huurdersbelangen zijn in deze klachtencommissie vertegenwoordigd door een van de andere huurdersverenigingen in het verzorgingsgebied van WoningNet Eemvallei. De commissie rapporteert zelfstandig.