Bewonerscommissies

Bewonerscommissies zijn  bewonersgroepen die functioneren binnen de kaders van de Overlegwet. Zij worden  als volgt omschreven:

Een commissie van  bewoners van huurwoningen in een complex die de belangen behartigt van de  huurders van dat wooncomplex en die voldoet aan de volgende bepalingen:

  • De bewonerscommissie houdt de huurders  op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling;
  • De bewonerscommissie schrijft ten  minste een maal per jaar een vergadering uit voor de huurders, waarin zij  verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar  plannen voor het eerstvolgende haar bespreekt en deze vaststelt;
  • De bewonerscommissie stelt alle  huurders van de wooncomplexen waarvoor zij de belangen behartigt, in de  gelegenheid zich bij haar aan te sluiten.

Overige (tijdelijke)  bewonersgroepen

Portaal en Hestia erkennen  tevens bewonersgroepen die (tijdelijk) actief zijn in hun buurt/complex en die  zich bezig houden met het verbeteren van de leefomgeving en het organiseren van  activiteiten voor de huurders.
Deze bewonersgroepen moeten  aantonen dat de activiteiten die worden georganiseerd, ten goede komen aan de  huurders van de betreffende buurt of complex.

Financiële  ondersteuning

Hestia biedt financiële  ondersteuning aan  bewonersgroepen. De mogelijkheden verschillen  afhankelijk van het soort bewonersgroep. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u in de reglementen:

> financiering bewonerscommissies

> financiering bewonersgroepen