Voorwaarden en tips

Voorwaarden en tips, voor het oprichten van een bewonerscommissie

Wel of geen vereniging?
Aan een bewonerscommissie wordt niet de eis gesteld dat zij een vereniging of stichting moet zijn. Echter, om de hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken, en om een aparte bankrekening te kunnen openen, is het wel verstandig om een vereniging op te richten. Dit is ook nodig indien u subsidie wilt ontvangen van Bewonersvereniging Hestia.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
U kunt een vereniging met volledige óf beperkte rechtsbevoegdheid oprichten. Voor een bewonerscommissie is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de beste optie: u hoeft dan namelijk niet naar de notaris. Wel kunt u overwegen om uw vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiermee beperkt u namelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Dit wil zeggen dat bestuurders bij wangedrag verantwoordelijk worden gehouden voor de gemaakte schulden. Inschrijven kan heel eenvoudig via www.kvk.nl.

Wat moet u concreet ondernemen?
Als u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wilt oprichten, dient u statuten op te stellen. Daarin staat onder meer wat het doel is van de vereniging, waar u gevestigd bent, en hoe bestuur en algemene ledenvergadering functioneren. Daarnaast is het handig om een huishoudelijk reglement op te stellen: hierin staan afspraken over de dagelijkse gang van zaken, zoals de frequentie van vergaderingen. Schrik niet van deze formele documenten. Er zijn eenvoudige modelstatuten verkrijgbaar. Hestia kan u hiermee helpen. U kunt ook op internet kijken. Ook kunnen wij voorbeelden van een huishoudelijk reglement verschaffen.

Zijn er nog andere voorwaarden?
Er zijn nog enkele andere voorwaarden waaraan een bewonerscommissie (volgens de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder) moet voldoen:

  • U dient uw achterban (de huurders uit uw complex) op de hoogte te houden van uw activiteiten en hen te betrekken in uw standpuntbepaling.
  • U dient ten minste eenmaal per jaar een vergadering uit te schrijven voor de huurders, waarin u verantwoording aflegt over uw activiteiten van het afgelopen jaar, en uw plannen bespreekt voor het komende jaar.
  • Alle huurders in uw complex dienen in de gelegenheid te worden gesteld om zich aan te sluiten.