Klachten zijn er in vele soorten en maten, er zijn dan ook verschillende commissies en organisaties waar u terecht kunt, afhankelijk van het soort klacht.

 

Reparatieverzoek of klacht?

Als er een probleem is met uw woning, kunt u hiervoor een reparatieverzoek doen bij Portaal. Dit kan via internet : http://reparaties.portaal.nl/. Een reparatieverzoek is geen klacht.

Voor zeer dringende reparaties neemt u altijd telefonisch contact met Portaal op via 0800 – 76 78 225. Met uw mobiel belt u 0318 – 89 89 89.

In het Onderhouds ABC van Portaal kunt u nalezen wie voor het onderhoud of herstel moet zorgen en bij wie de kosten liggen.

 

Wordt het probleem niet goed opgelost?

Als dingen niet lopen zoals u verwacht, dan kunt u bij Portaal een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de dienstverlening van medewerkers van Portaal, de kwaliteit van de geleverde producten of het onjuist toepassen van procedures.

Op de site van Portaal vindt u een klachtenformulier: www.portaal.nl

Als u er met Portaal niet uitkomt, dan kunt u ofwel een beroep doen op bemiddeling door Hestia, ofwel een gang naar de onafhankelijke geschillencommissie van Portaal doen. Als u bemiddeling vraagt en de inzet van Hestia niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u alsnog naar de geschillencommissie toe.

 

Klachtencommissie Portaal

De Klachtencommissie Portaal behandelt geschillen tussen huurder en Portaal. Het gaat om geschillen over reparaties en onderhoud waarbij u er met Portaal niet uit komt.

De klachtencommissie is onafhankelijk en maakt geen deel uit van de Portaal organisatie. De commissie bepaalt de ontvankelijkheid van uw klacht. Daarna onderzoekt zij de klacht, eventueel met een hoorzitting. De commissie adviseert de directie van Portaal over de oplossing.

Contact met de Klachtencommissie Portaal Eemland kan per post of e-mail

Ambtelijk secretaris klachtencommissie Portaal Eemland

p/a Postbus 24082

3502 MB Utrecht

e-mail: kceemland@portaal.nl

 

Klachtencommissie Woonruimteverdeling

Als u ontevreden bent over de uitvoering van de woonruimteverdeling, neemt u eerst contact op met Portaal. Deze zal, in overleg met u, proberen de klacht op te lossen.

Als u na een gesprek van mening blijft dat de dienstverlening niet correct is verlopen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling Regio Eemvallei.

Deze commissie behandelt klachten van individuele woningzoekenden over de uitvoering van de woonruimteverdeling.

Meer informatie over de Klachtencommissie Woonruimteverdeling en het indienen van een klacht vindt u op de site van WoningNet: www.woningneteemvallei.nl

 

Huurcommissie

Bent u het niet eens met de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Voor meer informatie over hoe dit kan : www.huurcommissie.nl

 

Klachten over de openbare ruimte

Als er iets niet werkt of kapot is in de openbare ruimte, dan kunt u dit bij de gemeente melden.

www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-melding-doen.htm

Telefonische meldingen kunnen ook via nummer :14033

 

Klachten door overlast

De aanpak van overlast is complex en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties.

 

Waar meld ik overlast?

  • Vervuiling van uw buurt, bijvoorbeeld door graffiti, rotzooi op straat of vernielingen, kunt u melden bij uw gemeente. Veel gemeenten hebben hier een speciaal meldpunt voor. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.
  • Overlast in uw buurt kunt u melden via het landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844. U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent.
  • Bij conflicten of ruzies met buren of buurtgenoten, kunnen buurtbemiddelaars u helpen er samen met uw buren uit te komen.

Meer informatie en meldingsmogelijkheden vindt u op: