Op 11 mei 2017 hebben huurders deelgenomen aan een werkbijeenkomst van Hestia over Het Bod van Portaal en de Prestatieafspraken 2018.

Met de uitkomsten van die bijeenkomst heeft Hestia een speerpuntenlijst opgesteld, die wij hebben gebruikt in de gesprekken met Portaal en de gemeente. Steeds hebben wij concept teksten beoordeeld aan de hand van dit speerpuntenlijstje.

Hieronder treft u een kort overzicht van de speerpunten en leest u of deze speerpunten zijn opgenomen in de Prestatieafspraken.

 

Speerpunten Hestia voor Prestatieafspraken 2018

  1. Vergroten sociale voorraad volgens afspraken uit 2017 > opgenomen
  2. Geen verkoop/liberalisatie tenzij uitbreiding > opgenomen wat betreft Portaal
  3. Doorstroming bevorderen m.b.v. wooncoach, kortings- en voorrangsregeling voor senioren > opgenomen dat hiervoor in 2018 een plan wordt opgesteld
  4. Herzien woonruimte verdeelsysteem t.a.v. urgenties > opgenomen dat urgenten niet mee mogen doen met loting
  5. Betaalbaarheid: voldoende goedkope woningen > opgenomen dat onderzocht gaat worden of er voldoende aanbod vrijkomt voor de laagste inkomens
  6. Concrete aantallen woningen die worden verduurzaamd / gerenoveerd > onvoldoende concreet opgenomen
  7. Er moet een plan komen voor voldoende kwalitatief goede seniorenwoningen >† opgenomen (toevoeging levensloopbestendige woningen ten behoeve van senioren /† mensen met zorgvraag)
  8. Plan van Aanpak nieuwbouw > niet opgenomen, was al gereed
  9. Afspraken over voorraad voor middeninkomens > niet opgenomen
  10. Prestatieafspraken zo concreet mogelijk opschrijven, zodat je aan het eind van het jaar kunt evalueren > nog onvoldoende gelukt naar de mening van Hestia